Publiczne obrony rozpraw doktorskich

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji

do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony

oraz przyjęcia obrony  mgra Leszka Tomaczkowskiego

pt.: „Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane

w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI”

 

            Informuję o zniesieniu terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Leszka Tomaczkowskiego, pt.: „Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI”, wyznaczonej na dzień 3 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
, z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim promotora dra hab. Tomasza Frołowicza.

                                                                         dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

 

 

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, uprzejmie informuje, że w dniu 03. lipca 2020 r. o godz.  12.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę MS Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Leszka Tomaczkowskiego

temat rozprawy:

„Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI”

Promotor:

dr hab. Tomasz Frołowicz

Recenzenci:

prof. dr Michał Bronikowski, prof. AWF

dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem (Wstęp otwarty):

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae37ed5cb35f441038d62226aa52bd317%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81352aa8-42a2-4975-8d5f-aaf56715390e&tenantId=5344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a

Link skrócony:

https://tiny.pl/7wv2r

Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone również na stronie internetowej: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=807

 

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, uprzejmie informuje, że w dniu 01. lipca 2020 r. o godz.  12.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę MS Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mirosława Bierkusa

temat rozprawy:

„Wpływ treningu wytrzymałościowego nordic walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn”

Promotor: dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Zuzda

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Żurek, prof. AWF

dr hab. Dariusz Gierczuk, prof. AWF

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

Wstęp otwarty:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQwNzhlMGQtYWU5Mi00MGU4LWI3ODYtNGZjMTZhYzU3MzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a%22%2c%22Oid%22%3a%2230e2ef83-ec1a-4c9f-85d0-e727dfbbfb41%22%7d

Link skrócony: 

https://tiny.pl/7c6sw

Zalecamy używanie przeglądarek Egde i Chrome.

Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone również na stronie internetowej: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=807

 

ZAWIADOMIENIE

w związku epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania środków ostrożności, decyzją Prorektora ds. Nauki dr hab. Władysława Jagiełło, prof. AWFiS oraz po. Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr hab. Mariusza Lipowskiego, prof. AWFiS, zaplanowana na dzień 25 marca 2020 roku, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Leszka Tomaczkowskiego zostaje odwołana.

Obrona zostanie zaplanowana i przeprowadzona w możliwie najszybszym terminie, o którym informacja zostanie podana do publicznej wiadomości z zachowaniem określonych prawem wymogów formalnych.

pismo Prorektora ds. Nauki w sprawie odwołania publicznej obrony rozprawy doktorskiej

 

 

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku informuje, że w dniu 25.03.2020 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Budynku Głównym Uczelni  odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Leszka Tomaczkowskiego na temat:

„Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI"

Promotor: dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. AWFiS

Recenzenci: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

                    dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

Praca doktorska została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWFiS w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 29-31.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone na stronie  internetowej Akademii: www.awf.gda.pl